Op dinsdag 13 februari jl. organiseerde het consortium van het RGI project \"Geo-data, van verstrekking naar toegang\" haar tweede werkconferentie. Het project onderzoekt de obstakels die vrije beschikbaarheid van geo-data in de weg staan, probeert alternatieven te ontwikkelen en deze kwestie op de bestuurlijke agenda te krijgen en te houden.
Op initiatief van het BGI nemen het Ministerie van VROM en het BGI het voortouw in het organiseren van een Geoforum voor de ontwikkeling van een breed gedragen toekomstvisie voor de geo-informatie sector. Op 14 februari a.s. ontmoeten het GI-Beraad, GIN, onderwijs en wetenschap (GIMAplus), Geonovum en het geo-bedrijfsleven (BGI en VNBG) elkaar voor de eerste bijeenkomst. Doel van de bijeenkomst is om een start te maken met een gezamenlijke visie binnen de sector en de belangrijkste agendapunten voor de komende tijd te benoemen. Daarnaast is het doel de organisatorische capaciteit van de sector te vergroten door te kijken waar gemeenschappelijke belangen liggen en hoe we elkaar kunnen versterken.
Het Europees Parlement en de Raad hebben op 22 november overeenstemming bereikt over de inhoud van de INSPIRE Directive, met als doel om geo-informatie binnen Europa te harmoniseren.
Het bij Ruimte voor Geo-Informatie (RGI) ingediende projectvoorstel
Op woensdag 18 oktober j.l. sprak een afvaardiging van het BGI-bestuur met Leen Murre, directeur-secretaris van het Landelijk Samenwerkingsverband GBKN. Doel van het gesprek was om bij te praten over de status van de GBKN als basisregistratie en een verkenning te doen naar de rollen van het bedrijfsleven.